Kişisel Verilerin Korunması

ATA FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel
verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler
hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme
ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler,
ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin
korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini
korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul
ve esaslar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik
Politikası ve Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)’nin amacı KVKK düzenlemelerine ilişkin
yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır.
1.Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Seba Office Boulevard B Blok K:4 Ofis 27 Ayazağa
Sarıyer İstanbul adresinde bulunan ve 2842183182744606 Mersis numaralı Ata Filo Kiralama
Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve
yetkili merci kararları/duyuruları ile işbu Aydınlatma Metni çerçevesinde işlenmektedir.
Şirketimiz, gizliliğiniz ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla, kişisel verilerinizi KVKK başta
olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde
işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve gerekli tüm güvelik
tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizin ürün ve/veya hizmetlerinden
faydalanmanız çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği
açıklanmaktadır.
2.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki
ortamlardan Şirketimizin genel merkez, showroom, bayi ve/veya sair yerleşkeleri, matbu
formlar ve anketler, Şirketimizin internet siteleri, çağrı / iletişim merkezi, açık internet
kaynakları, e-posta, telefon, faks, kargo / posta, talep / şikayet platformları, müşteri ziyaretleri,
yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgili 3. kişilere ait entegre sistemler, sosyal medya ile
bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bulunması halinde açık rıza kişisel
veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.
3.İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
çerçevesinde uzun ve/veya kısa dönem araç/filo kiralama ve yeni ve ikinci el araç satış yönetimi,
ilgili sözleşmelerin yapılması, teklif metinlerinin paylaşılması, araç teslim ve iade yönetimi,
kullanıcı hizmetleri ve kiralama ve satış sonrası hizmet/destek yönetimi (kullanıcı bilgileri
yönetimi, kullanıcı ile iletişim yönetimi, yol yardım yönetimi vb.), araç servis işlemleri (örn.
tamir/bakım, mekanik tamir bakımları), yedek araç ve ikame araç temini ve yönetimi, yol geçiş
sistemi/yakıt alım sistemi/araç takip sistemi cihazlarının teslimi, kullanımı, takibi ve konum

bilgisinin tespiti, trafik poliçesi, kasko ve diğer sigortalama işlemleri, pert, değer kaybı ve
sigortalamaya ilişkin tahsilat ve devir yönetimi, kaza sonrası hasar tespit/giderme yönetimi,
talep/şikayet yönetimi, araç muayene işlemleri, lastik destek yönetimi, çekici hizmetlerinin
sağlanası, kazalara ilişkin bilgi ve belgeleri temini, araçların yurt dışı çıkışı için vekalet verilmesi,
finans, muhasebe, faturalama ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, teminat yönetimi,
hukuk ve danışmanlık işlerinin yürütülmesi, hizmetlerimiz kapsamında faturaların
düzenlenmesi, vergi işlemleri, müşteri ödemelerinin hatırlatmalarının yapılması, kefil işlemler,
yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kanunen zorunlu yasal bildirimlerin yapılması,
müşteri finansal risk yönetimi, müşteri ve aday müşteri tanımlaması, kullanıcı işlemlerine ilişkin
kontrol ve raporlama yönetimi, zorunlu bilgilendirmelerin yapılması, bilgi güvenliğinin temini,
saklama ve arşiv yönetimi, ana hissedarlar ve/veya topluluk şirketleri ile yürütülen denetim ve
raporlama yönetimi, süreç iyileştirme yönetimi, denetim, iç denetim ve soruşturma, kalite
standartlarının sağlanması, kullanıcı ilişkileri ve memnuniyeti yönetimi (örn. memnuniyet
anketleri), marka değerinin ve bilinirliğinin arttırılmasına yönelik kurumsal iletişim yönetimi ile
doğrudan ve dolaylı pazarlama süreçleri, çalışan adaylarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
tarafımızca doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanımıza girmeyen konularda teknolojik
hizmet alınması, iş ortaklarımız ve/veya üçüncü kişilerle ürün ve hizmetlerimize ilişkin
sözleşmeler imzalanması ve finansal mutabakat sağlanması, finansal raporlama ve risk yönetimi
işlemlerinin icrası/takibi, faaliyetlerin şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesinin sağlanması, için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, yetkili
kurum ve kuruluşlara mevzuat dolayısıyla bilgi verilmesi ve bilgi paylaşımı, şirketimizin
itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, kurumsal yönetim ve iletişim
faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi kapsamında
işlenmektedir.
4.Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere
Aktarılması
Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar
bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine
getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.
Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki
sebepleri) kapsamında aşağıda belirtilen üçünü kişilere aktarılabilecektir.
 Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi
amaçlarıyla tedarikçilerimize (örn. vale, otopark ve çekici hizmeti sunan kişiler, arşiv
desteği sağlayan kişiler, sosyal güvenlik, YMM, vergi ve hukuk danışmanları, e-fatura
entegratör firmaları, bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları),
 Ürünlere/hizmetlere ilişkin finans ve muhasebe işleri ile sigorta işlemlerinin
planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla bankalara ve/veya sigorta şirketlerine,
 Şirketimizin faaliyetleri kapsamında iş sürekliliğinin sağlanması ve potansiyel iş
birliklerinin kurulması amaçlarıyla iş ortaklarımıza ve potansiyel iş ortaklarımıza (örn.
anlaşmalı bayiler ve yetkili servisler),
 İletişim, denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi
amaçlarıyla topluluk şirketlerimize,
 Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde
Şirketimizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla
potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve bunların sır saklama

yükümlülüğü altındaki çalışanları, danışmanları ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı
hizmet sağlayıcılarına,
 Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sosyal
medya platformlarına, ajanslara ve söz konusu içeriklere erişimi olan kişilere, ve
 Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi
amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere (örn. mahkemeler, vergi
daireleri)
5.Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK,
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.
Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri
işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu
doğrultuda, Şirketimiz ile ilişkinizin sona ermesini takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca
işlenmeye devam edecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel
verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde mümkün olan en kısa zamanda mevzuata
uygun şekilde imha edilecektir.
6. KVKK Kapsamında Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu
bildiririz:
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya
yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta
(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş
olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak
Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi
doğrulayan -ve özel nitelikli kişisel verilerinize yer vermeden- belgelerle (T.C. kimlik numarası
veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri
adresi, cep telefonu/telefon numarası, e-posta adresi vb.) birlikte www.atafilo.com.tr/kisiselveri
adresinden ulaşabileceğiniz Ata Filo Kiralama Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu
doldurarak şirketimiz Seba Office Boulevard B Blok K:4 Ofis 27 Ayazağa Sarıyer İstanbul

adresine veya kisiselveri@atafilo.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine
göre en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak
işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Talebinizin reddedilmesi
halinde, ret nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilerek sizinle
paylaşılacaktır.
7. Kişisel verilerin korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler
Şirketimiz, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde her
zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması ve
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nin www.atafilo.com.tr sitesinde yayınlanmasıyla birlikte
derhal geçerlilik kazanır.

 

Veri Sahibi Başvuru FormuCopyright © 2013 | ATA FİLO KİRALAMA A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.